Rozdział I
Nazwa i siedziba Związku, teren działalności i charakter prawny

§ 1

Związek nosi nazwę: WARSZAWSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH i DROBIU OZDOBNEGO, im. prof. Maurycego Trybulskiego, w dalszych paragrafach zwany w skrócie WZHGR i DO bądź Związek.

§ 2
                                                            
WZHGR i DO zrzesza hodowców i miłośników gołębi oraz drobiu ozdobnego różnych ras i drobnych zwierząt hodowlanych.
      
§ 3

Terenem działania Związku jest teren Polski. Siedziba znajduje się w Warszawie.

§ 4

WZHGR i DO jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i niniejszego statutu. Może posiadać Oddziały terenowe.

§ 5

Związek używa własnych pieczęci i odznak, których wzory ustali Zarząd i są zgodne
z przepisami prawa. Może posiadać swój organ prasowy.

§ 6

Związek może prowadzić działalność gospodarczą (zgodną z obowiązującymi przepisami), z której dochód będzie przeznaczony na realizację jego celów statutowych.

§ 7

Związek może być członkiem polskich i międzynarodowych stowarzyszeń hodowców gołębi, ptactwa ozdobnego i drobnych zwierząt hodowlanych.

§ 8

Związek opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

Rozdział II
Cele i formy działania Związku


§ 9

Celem WZHGR i DO jest:
1. zrzeszać hodowców i miłośników gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i drobnych zwierząt hodowlanych w celu poodnoszenia i doskonalenia poziomu hodowli
2. współpracować ze wszystkimi podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą
3. inicjowanie i współpraca w zachowaniu przyrody i środowiska naturalnego człowieka.

§ 10

Swoje cele Związek realizuje poprzez :        
1. popieranie hodowli gołębi, drobiu ozdobnego, drobnych zwierząt hodowlanych i stwarzanie warunków do ich rozwoju
2. koordynowanie pracy hodowlanej wśród członków poprzez m. in. wzajemną pomoc, prowadzenie szkoleń, wymianę doświadczeń i materiału hodowlanego
3. organizowanie wystaw gołębi, drobiu ozdobnego i drobnych zwierząt hodowlanych
4. propagowanie ochrony przyrody i środowiska naturalnego
5. propagowanie zasad etyki hodowlanej
6. wydawanie obrączek hodowlanych i prowadzenie ich rejestru.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków


§ 11

Członkiem WZHGR i DO może być obywatel Polski lub innego państwa, hodowca lub miłośnik gołębi, drobiu, lub drobnych zwierząt hodowlanych, który ma pełną zdolność do czynności prawnych i zobowiąże się do przestrzegania niniejszego statutu, pod warunkiem :
- złożenia pisemnej deklaracji podpisanej przez siebie i 2 członków wprowadzających (rekomendujących)
- uiszczenia przewidzianej w regulaminie opłaty wpisowej i rocznej składki członkowskiej.

§ 12

Członkiem młodzieżowym Związku może zostać niepełnoletnia osoba spełniająca warunki z § 11, po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 Prawa o stowarzyszeniach.

§ 13

Przyjęcia nowego członka dokonuje Zarząd, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wpływu deklaracji

§ 14

Członkostwo w Związku wygasa wskutek :
1. dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi
2. zerwania więzi ze Związkiem a szczególnie niepłacenia składek rocznych
3. skreślenia z powodu działania sprzecznego ze statutem lub nie licującego z godnością członka Związku, działanie na szkodę Związku lub jego członków
4. wykluczenia przez Sąd Koleżeński
5. śmierci członka

§ 15

Skreślenie z § 14 p. 2 i 3 staje się skuteczne po 14 dniach od chwili doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości odwołania się do Sądu Koleżeńskiego w ciągu wymienionych 2 tygodni.

§ 16

Członek WZHGR i DO ma prawo:
1. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Związku
2. uczestniczyć w działalności Związku
3. korzystać z porad i pomocy hodowlanej innych członków
4. przedstawiać własne wnioski, opinie, postulaty w sprawach WZHGR i DO
5. nosić odznakę WZHGR i DO
6. być wyróżniany za działalność społeczną i wyniki hodowlane
7. zrzeszać się w sekcje tematyczne działające w ramach WZHGR i DO. Sekcje te są integralną, wewnętrzną częścią WZHGR i DO.
8. należeć do innych – światowych, europejskich, ogólnopolskich i lokalnych – analogicznych organizacji, klubów i związków.
9. Być inicjatorem utworzenia oddziału terenowego WZHGR i DO, działać w nim, wybierać i być wybieranym do jego władz.

§ 17

Członek WZHGR i DO ma obowiązek:
1. propagować hodowlę gołębi, drobiu i drobnych zwierząt hodowlanych m. in. poprzez uczestnictwo i pomoc w organizacji pokazów i wystaw
2. brać czynny udział w pracach i zebraniach WZHGR i DO / przepracować społecznie 10 godzin rocznie na rzecz Związku/
3. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Związku
4. regularnie płacić składki członkowskie
5. przestrzegać etyki hodowlanej
6. przestrzegać zasad współżycia społecznego i dążyć do stworzenia koleżeńskiej atmosfery wśród członków
7. godnie reprezentować Związek na zewnątrz.

§ 18

Za nie wywiązanie się ze swoich obowiązków członkom grożą następujące kary:
1. upomnienie
2. nagana
3. zawieszenie w prawach członka na okres 1 roku
4. wykluczenie z WZHGR i DO na mocy uchwały Zarządu. Wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia przez Zarząd Związku uchwały o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem. Wykluczony członek może odwołać się do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały o wykluczeniu. Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty wpływu odwołania. O uwzględnieniu bądź oddaleniu odwołania Sąd Koleżeński powiadamia odwołującego się w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji
5. wykluczenie uchwałą Sądu Koleżeńskiego może być na czas określony lub dożywotnie.

Rozdział IV
Władze WZHGR i DO


§ 19

Władzami WZHGR i DO są:
1. Zjazd jako najwyższa władza
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński

Władze Związku, swój skład mogą uzupełnić ilościowo do 1/3. Uzupełnienia może dokonać dany Organ Władzy tylko wówczas, jeśli powstał w nim wakat w czasie trwania kadencji.

§ 20

Zjazdy
* Zjazd zwyczajny członków Związku odbywa się raz na 4 lata i zwołuje go Zarząd
* Zjazd nadzwyczajny odbywa się na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 30% członków Związku - w terminie do 3 miesięcy od złożenia wniosku
Uchwały mogą być podejmowane w obecności kworum - 50 % obecnych plus l osoba
Jeśli frekwencja na Zjeździe jest mniejsza niż 50%, Zjazd zwołany w drugim terminie może podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników.

§ 21

Do wyłącznej właściwości Zjazdu należy:
1. określenie programów i głównych kierunków działań WZHGR i DO
2. uchwalenie regulaminu obrad
3. przyjęcie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za okres między Zjazdami i udzielenie im absolutorium
4. wybór członków Zarządu (7-15 osób), w tym Prezesa
5. wybór Komisji Rewizyjnej (3 osoby)
6. wybór Sądu Koleżeńskiego (3 osoby)
7. podejmowanie uchwał i postanowień
8. uchwalanie regulaminów pracy organów związkowej władzy oraz ewentualnych zmian w statucie
9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu WZHGR i DO.

§ 22

Wybrani przez Zjazd członkowie Zarządu w terminie 3 dni wybierają ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

§ 23

Zarząd kieruje działalnością WZHGR i DO zgodnie ze statutem i uchwałami Zjazdu w szczególności :
- reprezentuje Związek na zewnątrz i działa w jego imieniu
- współpracuje z zainteresowanymi analogicznymi organizacjami w kraju i za granicą
- inicjuje i prowadzi działalność gospodarczą                                            
- prowadzi sprawy członkowskie: rejestr członków, ich przyjmowanie i skreślanie
- ustala wysokość wpisowego, składek rocznych i innych opłat członkowskich związanych z organizacją corocznych wystaw
w razie potrzeby zatrudnia pracowników i ustala dla nich wynagrodzenie
zamawia, rozprowadza i prowadzi ewidencję obrączek i innych znaków hodowlanych.

§ 24

Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale. Zarząd może powołać komisje i zespoły problemowe oraz określać ich skład i funkcje.

§ 25

Szczegółowy regulamin pracy Zarządu ustala Zjazd.

§ 26

Do Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie całokształtu działalności WZHGR i DO
sprawowanie nadzoru nad finansami Związku
- bieżąca analiza sytuacji gospodarczej Związku i przedkładanie wniosków oraz spostrzeżeń Zarządowi
składanie na Zjazdach wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi
składanie wniosku o zwołanie Zjazdu nadzwyczajnego
kontrolę działalności Związku Komisja przeprowadza raz w roku, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku
odczytanie rocznego sprawozdania z kontroli na wiosennym zebraniu ogólnym Związku.

§ 27
                                        
Zakres i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa odrębny regulamin uchwalony przez Zjazd.

§ 28

Do zakresu działalności Sądu Koleżeńskiego należy :
- rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członkowskich a głównie :
sporów powstałych między członkami
naruszania przepisów Związku i podważania jego autorytetu
- rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań członków od uchwał Zarządu w sprawach skreśleń z listy członków
- wymierzanie kar zgodnie z § 18 statutu
- składanie na Zjeździe sprawozdań ze swej działalności
- rozpatrywanie jako wyższa instancja odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów terenowych.

§ 29

Działalność Sądu Koleżeńskiego opiera się na regulaminie uchwalonym przez Zjazd.

Rozdział V
Fundusz i majątek WZHGR i DO


§ 30

Majątek WZHGR i DO składa się z nieruchomości, ruchomości, praw i funduszy. Pochodzi z wpisowego i opłat członkowskich, wpływów z własnej działalności statutowej i gospodarczej, wydawania czasopism i literatury fachowej, darowizn i zapisów. Majątkiem Związku są również wartości intelektualne wypracowane podczas jego działalności przez Władze Związku, jego komisje tematyczne, itp.

§ 31

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń we wszystkich sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu, w tym jeden podpis Prezesa lub Vice-Prezesa oraz pieczęć WZHGR i DO.

§ 32

Członek lub grupa członków odchodząca z szeregów WZHGR i DO nie ma prawa rościć pretensji do majątku Związku jako osoby prawnej.

§ 33

W przypadku rozwiązania Związku Zjazd w uchwale o rozwiązaniu określi sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Związku.

Rozdział VI
Oddziały terenowe


WZHGR i DO może posiadać Oddziały terenowe.
Warunkiem utworzenia Oddziału terenowego jest zainteresowanie minimum 10 członków, mieszkających lub prowadzących swoje hodowle w najbliższej okolicy tworzonego Oddziału.
Oddział terenowy działa na podstawie Statutu WZHGR i DO, wszystkich jego regulaminów i regulaminu Oddziału zatwierdzonego przez Zarząd WZHGR i DO. Członkowie Oddziałów terenowych mogą spośród siebie wybierać Przewodniczącego Oddziału, Zarząd Oddziału /3 osoby łącznie z Przewodniczącym/, oddziałowy Sąd Koleżeński. Majątek wypracowany przez członków Oddziału terenowego i będący w jego posiadaniu jest jego własnością. Wysokość składki rocznej członków oddziału terenowego ustala Zarząd WZHGR i DO. Członkowie Oddziałów terenowych są pełnoprawnymi członkami WZHGR i DO.

Rozdział VII
Przepisy końcowe i przejściowe


§ 34

Uchwały władz WZHGR i DO (z zastrzeżeniem § 20 p. 4) zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. Zmiana statutu wymaga uchwały Zjazdu, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów osób będących na Zjeździe. Każdy członek ma jeden głos.

§ 35

O rozwiązaniu WZHGR i DO decyduje Zjazd, przy obecności minimum 2/3 członków, większością głosów.

§ 36

Władze WZHGR i DO mogą podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanych do wiadomości członków co najmniej 14 dni przed datą Zjazdu lub 7 dni przed datą zebrań pozostałych władz.

§ 37

Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Tajne głosowanie nad uchwałami następuje na żądanie połowy członków obecnych na obradach. Przy wyborach do władz WZHGR i DO przeprowadza się głosowanie tajne. Do władz wybrane zostają osoby z nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów, które otrzymały największą ilość głosów. Prezesem Zarządu może być wybrany kandydat, który uzyska minimum 50 % plus jeden ważnych głosów. Kadencja władz WZHGR i DO trwa 4 lata.

§ 38

Szczegółowy sposób zwoływania Zjazdów i zebrań oraz regulaminy obradowania i warunków podejmowania uchwał określają regulaminy poszczególnych władz WZHGR i DO.